Zaplanujmy wspólnie przyszłość miasta

Rozpoczynają się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie przyszłych kierunków rozwoju Bielska-Białej.

W Bielsku-Białej przystąpiono do prac nad „Zintegrowaną diagnozą dla Miasta Bielska-Białej”. Dokument ten będzie obejmował analizę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy też przestrzenno-technicznej. Opracowany materiał stanowić będzie podstawę do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów strategicznych.

Konieczność przeprowadzenia zintegrowanej diagnozy wynika przede wszystkim z potrzeby dobrego przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz w wymiarze formalnym z faktu kończących się w bieżącym roku okresów obowiązywania istotnych dokumentów strategicznych miasta, m.in. Strategii Rozwoju Bielska-Białej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zintegrowana diagnoza pozwoli zdefiniować obecne problemy, ale również tkwiące w mieście potencjały, wskaże potencjalne kierunki działań niezbędnych do podjęcia w kontekście najbliższej dekady.

Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych powstanie ilościowy obraz sytuacji w mieście. Celem pogłębienia obrazu diagnozy zdecydowano, by ten proces został przeprowadzony w sposób uspołeczniony tzn. przy udziale mieszkańców miasta.

Przyszłość Bielska-Białej to przyszłość jego mieszkańców.

W celu zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o przyszłości Bielska-Białej zaplanowano organizację otwartych spotkań w różnych terminach i częściach miasta. W efekcie będą one stanowiły krok w kierunku stworzenia mechanizmów umożliwiających współdecydowanie przez mieszkańców o przyszłości ich miasta. Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie platformy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych i zebranymi danymi.

Zintegrowana diagnoza miasta oraz przyszła strategia rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku powinna stać się efektem wspólnych działań wszystkich stron zaangażowanych w proces ich tworzenia tj. mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w taki sposób, by zaplanować optymalne działania niezbędne dla rozwoju miasta.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami.

Chcąc poznać jak najszersze spektrum opinii o Bielsku-Białej, Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania nt. szans, wyzwań i problemów przed którymi stoi miasto. W lutym br. odbędzie się dziewięć otwartych spotkań w następujących terminach i lokalizacjach:

13 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1

– Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29

– Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7

20 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16

– Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A

– Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398

27 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

– Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (brama 1 lub 3, wejście VIP, sala konferencyjna)

– Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

Wszystkie spotkania będą zaczynały się o godzinie 1800.

Miejsca spotkań zostały zaplanowane w taki sposób, by każdy mieszkaniec Bielska-Białej mógł wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *