OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Opublikowano: 29 Cze 2020

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1146.2020.GO z dnia 18 czerwca 2020 r. postanawia przeprowadzićkonsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:
– regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
– postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
– określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
– wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

     PREZYDENT MIASTA

  Bielska-Białej

  [-] Jarosław Klimaszewski

KOMUNIKAT

Opublikowano: 15 Cze 2020

KOMUNIKAT !!!

ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
MOŻNA ZGŁOSIĆ:


•    OSOBIŚCIE: URZĄD MIEJSKI PLAC RATUSZOWY 6, SALA 111
•    W FORMIE  ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI UDOSTĘPIONEJ NA PLATFORMIE e-PUAP
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce
•    DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ, PLAC RATUSZOWY 1

INFORMACJĘ W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC POD NR TELEFONU: 33 4971 763,  33 4971 764

Wyjasnienia PKW ws. głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszenia kandydatów do OKW

INFORMACJA RADY OSIEDLA MIESZKA I

Opublikowano: 2 Cze 2020

INFORMACJA

Informuję, że od dnia 9 czerwca 2020 roku przywraca się dyżury Rady Osiedla Mieszka I z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Przypominam, że Dyżury Rady Osiedla Mieszka I odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17.30 do 18.30

Wraca pełna obsługa mieszkańców

Opublikowano: 28 maja 2020

Od 1 czerwca br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej przywraca pełną obsługę mieszkańców. Nie będzie już konieczności wcześniejszego rezerwowania wizyt.

Uwaga! Bezpośrednia obsługa osób, załatwiających swoje sprawy w Urzędzie Miejskim będzie się odbywała z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do budynku każdy będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zmierzenia temperatury,
a wewnątrz będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek ochronnych
i zachowania dwumetrowego dystansu od innych osób.

Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez ePUAP oraz drogą mailową i zachęcamy do korzystania z tych sposobów komunikacji z Urzędem Miejskim.

Koniec z maseczkami?

Opublikowano: 28 maja 2020

Od 30 maja maseczki nie będą już obowiązkowe na otwartych przestrzeniach. Jeśli w przestrzeni jest możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych. – Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale także zamkniętych jeśli zezwalają na to warunki. W sklepach, kinach czy kościołach maseczki będą wciąż obowiązkowe

Od 6 czerwca ponownie otwarte zostaną natomiast kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, siłownie, parki rozrywki, kluby fitness. Widownie będą mogły być jednak wypełnione maksymalnie w 50 proc. i obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa. Wróci także możliwość organizowania koncertów plenerowych do 150 ludzi.