Bezpiecznie do szkoły

Opublikowano: 3 Wrz 2020
Na zdjęciu plakat propagujący bezpieczną drogę do szkoły
Plakat propagujący akcję bezpiecznej drogi do szkoły
Policjanci z drogówki już od kilku tygodni przygotowywali się na powrót uczniów do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W razie potrzeby prosili zarządców dróg o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.
W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego – zarówno kierowców, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz o obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę na sposób przewożenia dzieci i czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. W całym kraju na ekranach LED firma Screen Network S.A. emitować będzie spot pt. Bezpieczna droga do szkoły.
Policja wystosowała na swojej stronie apel do uczestników ruchów drogowego, w którym czytamy m.in.: 
Rodzicu, opiekunie: dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład, zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami, ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze. 
Kierowco, w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami, wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza, zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych. 
Nauczycielu, pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego, ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym

Piknik NIE MA JAK U MIESZKA ostatecznie odwołany z powodu pandemii

Opublikowano: 19 Sie 2020

Prognozy Głównego Inspektoratu Sanitarnego co do rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz konieczność respektowania zarządzeń władz państwowych w zakresie ochrony zdrowia spowodowały decyzję o odwołaniu cieszącej się dużą popularnością imprezy NIE MA JAK U MIESZKA

Przerwa wakacyjna

Opublikowano: 29 Cze 2020

Informujemy, że w dniach 1 lipca – 18 sierpnia w Radzie Osiedla będzie przerwa wakacyjna.  W związku z powyższym w tym okresie nie będą pełnione dyżury radnych. W przypadkach niecierpiących zwłoki spraw prosimy o kontakt z Zarządem Osiedla drogą elektroniczną  – romieszka@um.bielsko.pl

Życzenia udanych wakacji!

Opublikowano: 29 Cze 2020
WAKACJE 2020

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach. Niech rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań. Życzymy wszystkim , by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Opublikowano: 29 Cze 2020

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1146.2020.GO z dnia 18 czerwca 2020 r. postanawia przeprowadzićkonsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:
– regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
– postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
– określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
– wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

     PREZYDENT MIASTA

  Bielska-Białej

  [-] Jarosław Klimaszewski