OD DNI 9.11.2020

Opublikowano: 11 Lis 2020

RADA OSIEDLA MIESZKA I POSIADA STRONE NA FACEBOOKU.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ŚLEDZENIA STRONY

Rada Osiedla Mieszka I Organizacja społeczna Oficjalny profil Rady Osiedla Mieszka I. Jesteśmy jednostką pomocniczą Urzędu Miasta Bielsko-Biała.

NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW

Opublikowano: 11 Lis 2020

Od 1.11.2020 na placu zabaw na naszym osiedlu dzieci będą mogły korzystać z nowych atrakcji, gier chodnikowych. Życzymy wszystkim młodym mieszkańcom udanej zabawy!

Konkurs „Sukces nie zna barier 2020”

Opublikowano: 19 Paź 2020

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konkursie „Sukces nie zna barier 2020”.

Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.

Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba
z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych oraz jest:

  1. mieszkańcem Bielska-Białej lub
  2. mieszkańcem innej gminy, pod warunkiem, że osoba ta pracuje lub angażuje się w działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej.

Kandydata do Konkursu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godziny 13:00.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali, zorganizowanej w związku z obchodzonym w grudniu, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Wsztrzymane dyżury

Opublikowano: 12 Paź 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzenie strefy żółtej, Rada Osiedla MIESZKA I  pozostaje zamknięta do odwołania .W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy

KONSULTACJE SPOLECZNE BIELSKO-BIAŁA

Opublikowano: 6 Paź 2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1387.2020.GO z dnia 1 października 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie: – określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 2 października 2020 r. do 9 października 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r. Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl. Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ JAROSŁAW KLIMASZEWSKI