Wiosna, wiosenka!

Opublikowano: 30 Mar 2014

Spacer po Osiedlu Mieszka I. Wiosna 2014 w obiektywie Dagmarki Olek – lat 6 (z małą asystą taty:)

IMG_5906 IMG_5907 IMG_5908 IMG_5905IMG_5904 IMG_5903 IMG_5902 IMG_5900IMG_5899 IMG_5898IMG_5896IMG_5894IMG_5893IMG_5892IMG_5890IMG_5889

Co dalej z placem zabaw?

Opublikowano: 25 Mar 2014

Drodzy Mieszkańcy,

Jako autor i wnioskodawca projektu pt. „Aktywne Osiedle. Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na Osiedlu Mieszka I” , a jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Osiedla czuję się w obowiązku poinformować, że projekt ten został wycofany z ubiegania się o środki z budżetu obywatelskiego 2014 z poniżej opisanych strategicznych powodów. Tym samym nie będzie on uczestniczył w głosowaniu w dniach 7-11 kwietnia 2014r.

Mieszkańcom Osiedla oraz osobom, które podpisały listy poparcia projektu oraz które pomagały w zbieraniu podpisów (ostatecznie zebrano ich ok. 300!) należą się nie tylko podziękowania, ale przede wszystkim wyjaśnienie motywów decyzji o wycofaniu projektu z rywalizacji o środki z budżetu obywatelskiego.

Otóż 14 marca br. odbyło się ostatnie, podsumowujące posiedzenie Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2014, w którym uczestniczyłem na zaproszenie Przewodniczącego tegoż Zespołu. Towarzyszył mi Przewodniczący Rady naszego Osiedla Pan Janusz Darasz. Otrzymaliśmy publiczne i zaprotokołowane zapewnienie od Pana Wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy oraz od Pana Przewodniczącego RM Jarosława Klimaszewskiego (w sposób dorozumiany poręczone przez licznych pozostałych uczestników posiedzenia i Członków Zespołu, w tym obecnych przedstawicieli Władz Miasta), że inwestycja, o którą zabiegamy zostanie przedstawiona do sfinansowania ze środków unijnych w ramach tzw. nowego rozdania tych funduszy, w drodze pozakonkursowej w ramach tzw. Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Dzięki temu inwestycja nie uszczupli bezpośrednio kasy miejskiej, zaś niezawodnie doczeka się realizacji najpóźniej w 2016r., a być może w preferowanym terminie 2015r.  W wypadku, gdyby z jakichkolwiek (mało prawdopodobnych) względów inwestycja nie zakwalifikowała się do otrzymania finansowania ze środków unijnych, mamy zapewnienie o budżetowej przychylności dla niej ze strony Władz Miasta.

Nie poprzestałem na tych deklaracjach i wynegocjowałem dodatkowo, że w najbliższych tygodniach odbędzie się na osiedlu protokołowana wizja lokalna  miejsca wyznaczonego pod plac zabaw, a jej wynikiem będzie wystawienie przez UM pisemnej deklaracji wykonania inwestycji na wyżej opisanych zasadach i we wskazanych terminach, a ponad to uporządkowanie tego terenu i wstępne przygotowanie go jeszcze w tym roku pod przyszłą inwestycję. W momencie, gdy zostanę powiadomiony o terminie tej wizji lokalnej, niezwłocznie poinformuję o dacie i godzinie na stronie internetowej RO  i proszę Mieszkańców o możliwie liczną obecność, tak abyśmy wspólnie zamanifestowali, jak bardzo zależy nam na tej inwestycji i w jakim stopniu jesteśmy w tej sprawie zdeterminowani. O postępach w sprawie Rada Osiedla będzie systematycznie informować na stronie internetowej.

Podsumowując, realistycznie i chłodnym okiem oceniłem rzeczywiste szanse mojego projektu na sukces w głosowaniu (z uwzględnieniem stosunkowo małej liczby Mieszkańców osiedla, a zatem także małej liczby potencjalnych głosujących na tle konkurencyjnych projektów) i niejako zmuszony do takiej kalkulacji, po skonsultowaniu się z kompetentnymi osobami, ostatecznie uznałem, że ze wszech miar korzystniej będzie dla naszego Osiedla przystać na wycofanie projektu i jednocześnie wejść na zaproponowaną przez UM, w miarę pewną ścieżkę do zrealizowania placu zabaw ze środków unijnych, w rozsądnej, maksymalnie 2 – letniej perspektywie.       

Wydaje mi się, że ogromna potrzeba powstania na naszym osiedlu placu zabaw wraz z siłownią plenerową jest już przez Władze Miasta uświadamiana. Ze złożonych, konkretnych obietnic będziemy natomiast ich Autorów razem skrupulatnie rozliczać.

Z Wyrazami Szacunku, Przemysław Olek – Wiceprzewodniczący RO

Starania o plac zabaw i siłownię plenerową.Budżet obywatelski Bielska-Białej.

Opublikowano: 11 Mar 2014

Rada Osiedla chce poinformować, że w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (o którym szerzej pisaliśmy TUTAJ) z naszego Osiedla został zgłoszony jeden, ale za to kluczowy projekt pt.: „Aktywne Osiedle. Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na Osiedlu Mieszka I”

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnych, spełniających współczesne standardy placu zabaw i siłowni plenerowej na wolnym terenie za blokiem Piastowska 42, w sąsiedztwie budynku Kuratorium Oświaty. Wskazany teren ma  cechy osiedlowego zieleńca z parkowym drzewostanem, jest izolowany od ruchu ulicznego ul. Piastowskiej i związanych z nim uciążliwości przez budynki o nr Piastowska 42 i Piastowska 44.  Pierwsza część kalkulacji obejmuje: 10 urządzeń placu zabaw (o zróżnicowanych funkcjach i przeznaczonych dla różnych grup wiekowych), altankę piknikową (przeznaczoną głównie dla dorosłych, w tym opiekunów dzieci) oraz 3 ławki. Druga część kalkulacji obejmuje 8 zróżnicowanych urządzeń do ćwiczeń w ramach tzw. siłowni plenerowej, mających służyć głównie dorosłym mieszkańcom, w tym seniorom zamieszkującym Osiedle Mieszka I).

Los tego projektu, w tym jego ostateczna lokata na liście rankingowej leży w naszych rękach.

Głosowanie nad projektami będzie bardzo ważnym momentem dla Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Rozpocznie się ono 7 kwietnia 2014 r. i potrwa do 11 kwietnia 2014 r. Będzie ono przebiegało na trzy sposoby, a każdy z mieszkańców wybierze dogodny dla siebie:korespondencyjnie, osobiście, albo drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej. Każdy głosujący otrzyma do dyspozycji 10 punktów, które może przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić te punkty pomiędzy dwa lub więcej projektów, które uzna za najlepsze. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości. Potem nastąpi przekazanie zwycięskich projektów do poszczególnych jednostek miasta lub wydziałów UM, które je zrealizują.

Istotne informacje dla głosujących

Należy zwrócić uwagę, że każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł głosować tylko jeden raz. Niestety, jeżeli mieszkaniec odda głos więcej niż jeden raz lub zagłosuje na różne dostępne sposoby tj. osobiście, korespondencyjnie i elektronicznie wówczas wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną w całości za nieważneNieważne będą również w całości głosy, w których bielszczanin/bielszczanka przydzieli wybranym przez siebie projektom więcej niż 10 punktów łącznie. Pamiętać również należy, że przyznać można tylko pełny punkt / punkty (nieważne zatem będzie przydzielenie przez głosującego mieszkańca dla wybranego projektu np. 5,5 pkt lub 1,25 pkt, itp.)

A zatem do dzieła!

Podsumowanie roku 2013

Opublikowano: 19 Lut 2014

Rada Osiedla serdecznie zaprasza Mieszkańców na doroczne zebranie sprawozdawcze z udziałem Przedstawicieli Prezydenta Miasta, a także zapewne Straży Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg. W trakcie zebrania zostaną przedstawione i omówione sprawozdania z działalności Rady Osiedla w 2013 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok, a także będzie możliwość dyskusji o bieżących sprawach i potrzebach Osiedla.

Termin i miejsce zebrania: Biuro Rady Osiedla, ul. Piastowska 46, piątek 28 lutego 2014r., godz. 17.30

 

Budżet Obywatelski 2014

Opublikowano: 12 Sty 2014

Budżet obyw.logo

Od 2 do 31 stycznia Mieszkańcy Bielska-Białej mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego na rok 2014. 

Budżet obywatelski po raz pierwszy w historii samorządności w Bielsku-Białej stwarza każdemu pełnoletniemu Mieszkańcowi miasta, dysponującemu poparciem 20 osób wyrażonym ich podpisami, zgłoszenia projektu co do sposobu wydatkowania środków z Budżetu miasta na 2014r. (pula środków do rozdysponowania w ten sposób wynosi 2 mln zł) oraz poddania tego projektu pod głosowanie przez ogół pełnoletnich Mieszkańców.   

W ramach budżetu obywatelskiego zgłaszać można zarówno projekty o charakterze lokalnym (dla jednego osiedla, dzielnicy), jak i dla całego miasta lub dla kilku osiedli. Mogą to być zarówno projekty inwestycyjne, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy ścieżki rowerowej, jak i pozainwestycyjne, np. szkolenia, badania, program szczepień. Projekty mogą dotyczyć każdej ze sfer życia Bielska-Białej: sportu, kultury, zdrowia, rekreacji, edukacji, komunikacji itd. Jeśli więc dostrzegamy potrzebę usprawnienia, zmiany, budowy jakiegoś elementu infrastruktury lub zorganizowania bądź sfinansowania jakiejś inicjatywy obywatelskiej, można to zgłosić w formie projektu.

Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej w roku 2014 mogą składać wszyscy pełnoletni Mieszkańcy miasta. Wymagane jest poprawne wypełnienie formularza oraz dołączenie do niego pisemnego podpisu 20 innych, pełnoletnich bielszczan.

Projekty można zgłaszać od 2 do 31 stycznia 2014 r. na trzy możliwe sposoby:

  • listownie (w zaklejonej kopercie), na adres Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała (z adnotacją na kopercie budżet obywatelski),
  • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta przy Pl. Ratuszowym 6 lub też
  • elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl

Na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl Urząd Miasta zamieścił więcej informacji, harmonogram i tryb prac nad budżetem obywatelskim oraz formularz propozycji projektu i listę poparcia dla projektu wraz z listą załączników do formularza projektu.

We wszystkie czwartki stycznia w godzinach 16.00-18.00 w Biurze Rady Osiedla odbywają się spotkania informacyjno – konsultacyjne dla Mieszkańców, na których  kompetentni Pracownicy Urzędu Miasta służą informacją o budżecie obywatelskim.