Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2015

Opublikowano: 10 Sie 2014

BO2015Pomimo, iż niewiele czasu upłynęło od rozstrzygnięcia głosowania na projekty obywatelskie w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2014, już teraz rozpoczyna się nowa edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2015, w tym najważniejsza z punktu widzenia Mieszkańców faza – ZGŁASZANIE PROJEKTÓW. Takie wyprzedzenie jest w dużej mierze z pewnością podyktowane kalendarzem planowania budżetu na rok 2015. Zatem na zapoznanie się z nowymi zasadami ubiegania się o środki z Budżetu Obywatelskiego oraz na zmobilizowanie się w celu popierania swojego projektu pozostaje stosunkowo niewiele czasu. Potencjalnych projektodawców zachęcamy do działania!

Z dniem 11 sierpnia 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie projektów
ogólnomiejskich i lokalnych (osiedlowych) w ramach Budżetu Obywatelskiego
(Partycypacyjnego) na 2015 rok, które potrwa do dnia 12 września 2014 r.

Cała kwota budżetu (3.75 mln zł) podzielona została na dwie pule. Pierwsza, w wysokości 2.25 mln zł, zostanie rozdysponowana na projekty osiedlowe, przy czym każde z 30 osiedli ma do dyspozycji kwotę 75 tys. zł. Druga pula w wysokości 1.5 mln zł zasili projekty ogólnomiejskie, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 500 tys zł. Kwotę przewidzianą na projekty lokalne podzielono w równych częściach na wszystkie 30 Osiedli. Tym samym, każde Osiedle uzyskało kwotę 75.000 zł, która zostanie rozdysponowana na zatwierdzone projekty lokalne, które uzyskają największe poparcie mieszkańców danego Osiedla w głosowaniu.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, będzie mógł złożyć za pośrednictwem strony www lub bezpośrednio wniosek o realizację swojego projektu ogólnomiejskiego lub osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. Projekt zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na stronie www lub pobranym w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego, w tym w punktach konsultacyjnych. Wniosek musi być poparty podpisami przynajmniej 15 mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 rok życia, a w przypadku projektu osiedlowego zamieszkujących w Osiedlu, którego projekt dotyczy.Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami, do zgłaszania propozycji projektów w edycji Budżetu Obywatleskiego 2015, będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:

  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy Pl. Ratuszowym 6,
  • w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości przy Pl. Opatrzności Bożej 18,
  • oraz w Biurze Rady Miejskiej przy Pl. Ratuszowym 1, pok. 48 i 55 (punkt konsultacyjny)

Formularze w wersji papierowej będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub punktu konsultacyjnego. Formularza w wersji elektronicznej wraz z załącznikami są już dostępne do pobrania na stronie www.obywatelskibb.pl

Weryfikacja i opiniowanie  propozycji projektów

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Składający swoje projekty powinni mieć na uwadze, że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 500.000 zł brutto, natomiast projektu osiedlowego 75.000 zł brutto.

Głosowanie mieszkańców na projekty

Wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację, biorą udział w głosowaniu. Głosować można na 2 sposoby: osobiście w jednym z wyznaczonych punktów lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej. Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (osiedlowy), przy czym poparcie dla projektu osiedlowego (lokalnego) może wyrazić jedynie mieszkaniec Osiedla, którego ten projekt dotyczy.

Na stronie budżetu obywatelskiego tj.  www.obywatelskibb.pl  znajdują się
artykuły szczegółowo informujące o nowych zasadach i realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Ulica Wita Stwosza po remoncie

Opublikowano: 9 maja 2014

1Ulica Wita Stwosza, której bruki pamiętają jeszcze lata przedwojenne (wtedy nazywała się ulicą Lüshki) na odcinku przebiegającym przez nasze Osiedle doczekała się ostatnio fragmentarycznego remontu. Było to okupione licznymi pisemnymi interwencjami Rady Osiedla oraz  – jakby to nie zabrzmiało – wywoływaniem do tablicy w tej sprawie przedstawicieli MZD przy każdej nadarzającej się okazji.

Dobrze się stało, bo na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwowaliśmy na tym trakcie (bardzo uczęszczanym w godzinach rannego i popołudniowego szczytu) zjawiska przedziwne. A to powstające w ciągu kilku godzin głębokie kratery zdolne pochłonąć średniej wielkości samochód, a to wybrzuszenia pozwalające oddać samochodem skok godny Kamila Stocha, kończący się w najlepszym wypadku pękniętym zderzakiem lub urwaną miską olejową.

Miejmy nadzieję, że drogowcy  tym razem trwale usunęli nie tylko objawy, ale i przyczyny tych wątpliwych drogowych atrakcji.

Wiosna, wiosenka!

Opublikowano: 30 Mar 2014

Spacer po Osiedlu Mieszka I. Wiosna 2014 w obiektywie Dagmarki Olek – lat 6 (z małą asystą taty:)

IMG_5906 IMG_5907 IMG_5908 IMG_5905IMG_5904 IMG_5903 IMG_5902 IMG_5900IMG_5899 IMG_5898IMG_5896IMG_5894IMG_5893IMG_5892IMG_5890IMG_5889

Co dalej z placem zabaw?

Opublikowano: 25 Mar 2014

Drodzy Mieszkańcy,

Jako autor i wnioskodawca projektu pt. „Aktywne Osiedle. Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na Osiedlu Mieszka I” , a jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Osiedla czuję się w obowiązku poinformować, że projekt ten został wycofany z ubiegania się o środki z budżetu obywatelskiego 2014 z poniżej opisanych strategicznych powodów. Tym samym nie będzie on uczestniczył w głosowaniu w dniach 7-11 kwietnia 2014r.

Mieszkańcom Osiedla oraz osobom, które podpisały listy poparcia projektu oraz które pomagały w zbieraniu podpisów (ostatecznie zebrano ich ok. 300!) należą się nie tylko podziękowania, ale przede wszystkim wyjaśnienie motywów decyzji o wycofaniu projektu z rywalizacji o środki z budżetu obywatelskiego.

Otóż 14 marca br. odbyło się ostatnie, podsumowujące posiedzenie Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2014, w którym uczestniczyłem na zaproszenie Przewodniczącego tegoż Zespołu. Towarzyszył mi Przewodniczący Rady naszego Osiedla Pan Janusz Darasz. Otrzymaliśmy publiczne i zaprotokołowane zapewnienie od Pana Wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy oraz od Pana Przewodniczącego RM Jarosława Klimaszewskiego (w sposób dorozumiany poręczone przez licznych pozostałych uczestników posiedzenia i Członków Zespołu, w tym obecnych przedstawicieli Władz Miasta), że inwestycja, o którą zabiegamy zostanie przedstawiona do sfinansowania ze środków unijnych w ramach tzw. nowego rozdania tych funduszy, w drodze pozakonkursowej w ramach tzw. Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Dzięki temu inwestycja nie uszczupli bezpośrednio kasy miejskiej, zaś niezawodnie doczeka się realizacji najpóźniej w 2016r., a być może w preferowanym terminie 2015r.  W wypadku, gdyby z jakichkolwiek (mało prawdopodobnych) względów inwestycja nie zakwalifikowała się do otrzymania finansowania ze środków unijnych, mamy zapewnienie o budżetowej przychylności dla niej ze strony Władz Miasta.

Nie poprzestałem na tych deklaracjach i wynegocjowałem dodatkowo, że w najbliższych tygodniach odbędzie się na osiedlu protokołowana wizja lokalna  miejsca wyznaczonego pod plac zabaw, a jej wynikiem będzie wystawienie przez UM pisemnej deklaracji wykonania inwestycji na wyżej opisanych zasadach i we wskazanych terminach, a ponad to uporządkowanie tego terenu i wstępne przygotowanie go jeszcze w tym roku pod przyszłą inwestycję. W momencie, gdy zostanę powiadomiony o terminie tej wizji lokalnej, niezwłocznie poinformuję o dacie i godzinie na stronie internetowej RO  i proszę Mieszkańców o możliwie liczną obecność, tak abyśmy wspólnie zamanifestowali, jak bardzo zależy nam na tej inwestycji i w jakim stopniu jesteśmy w tej sprawie zdeterminowani. O postępach w sprawie Rada Osiedla będzie systematycznie informować na stronie internetowej.

Podsumowując, realistycznie i chłodnym okiem oceniłem rzeczywiste szanse mojego projektu na sukces w głosowaniu (z uwzględnieniem stosunkowo małej liczby Mieszkańców osiedla, a zatem także małej liczby potencjalnych głosujących na tle konkurencyjnych projektów) i niejako zmuszony do takiej kalkulacji, po skonsultowaniu się z kompetentnymi osobami, ostatecznie uznałem, że ze wszech miar korzystniej będzie dla naszego Osiedla przystać na wycofanie projektu i jednocześnie wejść na zaproponowaną przez UM, w miarę pewną ścieżkę do zrealizowania placu zabaw ze środków unijnych, w rozsądnej, maksymalnie 2 – letniej perspektywie.       

Wydaje mi się, że ogromna potrzeba powstania na naszym osiedlu placu zabaw wraz z siłownią plenerową jest już przez Władze Miasta uświadamiana. Ze złożonych, konkretnych obietnic będziemy natomiast ich Autorów razem skrupulatnie rozliczać.

Z Wyrazami Szacunku, Przemysław Olek – Wiceprzewodniczący RO

Starania o plac zabaw i siłownię plenerową.Budżet obywatelski Bielska-Białej.

Opublikowano: 11 Mar 2014

Rada Osiedla chce poinformować, że w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (o którym szerzej pisaliśmy TUTAJ) z naszego Osiedla został zgłoszony jeden, ale za to kluczowy projekt pt.: „Aktywne Osiedle. Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na Osiedlu Mieszka I”

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnych, spełniających współczesne standardy placu zabaw i siłowni plenerowej na wolnym terenie za blokiem Piastowska 42, w sąsiedztwie budynku Kuratorium Oświaty. Wskazany teren ma  cechy osiedlowego zieleńca z parkowym drzewostanem, jest izolowany od ruchu ulicznego ul. Piastowskiej i związanych z nim uciążliwości przez budynki o nr Piastowska 42 i Piastowska 44.  Pierwsza część kalkulacji obejmuje: 10 urządzeń placu zabaw (o zróżnicowanych funkcjach i przeznaczonych dla różnych grup wiekowych), altankę piknikową (przeznaczoną głównie dla dorosłych, w tym opiekunów dzieci) oraz 3 ławki. Druga część kalkulacji obejmuje 8 zróżnicowanych urządzeń do ćwiczeń w ramach tzw. siłowni plenerowej, mających służyć głównie dorosłym mieszkańcom, w tym seniorom zamieszkującym Osiedle Mieszka I).

Los tego projektu, w tym jego ostateczna lokata na liście rankingowej leży w naszych rękach.

Głosowanie nad projektami będzie bardzo ważnym momentem dla Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Rozpocznie się ono 7 kwietnia 2014 r. i potrwa do 11 kwietnia 2014 r. Będzie ono przebiegało na trzy sposoby, a każdy z mieszkańców wybierze dogodny dla siebie:korespondencyjnie, osobiście, albo drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej. Każdy głosujący otrzyma do dyspozycji 10 punktów, które może przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić te punkty pomiędzy dwa lub więcej projektów, które uzna za najlepsze. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości. Potem nastąpi przekazanie zwycięskich projektów do poszczególnych jednostek miasta lub wydziałów UM, które je zrealizują.

Istotne informacje dla głosujących

Należy zwrócić uwagę, że każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł głosować tylko jeden raz. Niestety, jeżeli mieszkaniec odda głos więcej niż jeden raz lub zagłosuje na różne dostępne sposoby tj. osobiście, korespondencyjnie i elektronicznie wówczas wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną w całości za nieważneNieważne będą również w całości głosy, w których bielszczanin/bielszczanka przydzieli wybranym przez siebie projektom więcej niż 10 punktów łącznie. Pamiętać również należy, że przyznać można tylko pełny punkt / punkty (nieważne zatem będzie przydzielenie przez głosującego mieszkańca dla wybranego projektu np. 5,5 pkt lub 1,25 pkt, itp.)

A zatem do dzieła!