Konsultacje społeczne projektu uchwały RM w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych… (15.02-05.03.2020 r.). OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Opublikowano: 4 Lut 2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.898.2020.GO z dnia 31 stycznia 2020 r. postanawia przeprowadzićkonsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 7 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta, właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) położonych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne oraz www.czystemiasto.bielsko-biala.pl w aktualnościach.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania

ZOSTAW SWÓJ 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ !!!

Opublikowano: 28 Sty 2020

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok coraz więcej organizacji pozarządowych zyskuje status organizacji pożytku publicznego oraz zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP –  w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji i stowarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł. Z satysfakcją należy także odnotować, że na konta bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak aktywnie działają na rzecz Mieszkańców naszego miasta, wpłynęła rekordowa kwota – wg informacji Ministerstwa Finansów, z tytułu 1% za rok 2018 bielskie OPP otrzymały blisko 8,6 mln zł!

Dzięki środkom pozyskanym w ramach 1% lokalne organizacje pozarządowe wspierają mieszkańców naszego miasta realizując zadania z zakresu działalności pożytku publicznego, a my możemy samodzielnie zadecydować na jaki cel przeznaczymy setną cześć naszego podatku.

Mamy również możliwość weryfikacji, w jaki sposób środki pochodzące z 1 % podatku zostały wykorzystane przez daną organizację poprzez sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne umieszczane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich OPP.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Opublikowano: 17 Sty 2020

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2020 r. realizowane są następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D – likwidacja barier transportowych,
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej


Adresatami pomocy mogą być:

w ramach obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
w ramach obszaru C – gminy, powiaty lub organizacje pozarządowe,
w ramach obszaru D:
– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
– gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
w ramach obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Wysokość dofinansowania wynosi:

w ramach obszaru B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie, nie więcej niż 30 % kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
w ramach obszaru C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy, nie więcej niż 45% kosztów realizacji projektu,
w ramach obszaru D:
do 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
do 270.000,00 zł dla autobusów,

nie więcej niż:

55% kosztów kwalifikowanych w przypadku placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonej przez: organizację pozarządową, gminę lub powiat,
65% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki prowadzącej warsztat terapii zajęciowej.
w ramach obszaru F:
do 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu, do 70% kosztów realizacji projektu,
do 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degeneracji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, do 80% kosztów realizacji projektu.


Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie, zapraszamy do składania wniosków (wniosek do pobrania).

Wniosek należy złożyć w:

Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (Dziennik Podawczy w Biurze Obsługi Interesanta, pl. Ratuszowy 6) w terminie do 17 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Procedurami realizacji programu i załącznikami, które dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/


Więcej informacji:

Wydział Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej,

pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225

tel. 33 49 71 492