ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019

Opublikowano: 3 Mar 2020

RADA OSIEDLA MIESZKA I

SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

NA  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za 2019 r.

19 MARCA 2020 r. (czwartek) godz. 17.00

w stołówce budynku szkolnego – ul. Asnyka 30

                                                       (szkoła nr 16)

Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI WŁADZ MIASTA

Omówimy działania Rady Osiedla na przestrzeni 2019 roku

oraz zamierzenia na rok bieżący.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Opublikowano: 18 Lut 2020

W związku z kontynuacją w roku 2020 procedury wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w przypadku doręczenia zaświadczenia po 30 listopada 2019 r. właściciele przekształconych nieruchomości mają możliwość skorzystania z najwyższej bonifikaty od opłaty jednorazowej, jeżeli w terminie 2 miesięcy od doręczenia zaświadczenia zgłoszą pisemnie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (druk do pobrania w Urzędzie lub ze strony internetowej http://um.bielsko.pl) oraz uiszczą tą opłatę z przyznaną bonifikatą w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji.

Należy również pamiętać o terminach wnoszenia rocznych opłat za przekształcenie. Opłatę za 2019 rok należy zapłacić do 29 lutego 2020 r., opłatę za 2020 rok – do 31 marca 2020 r., a za 2021 rok i kolejne lata – do 31 marca danego roku kalendarzowego.

wpis- Jakub Urbaniec

Zaplanujmy wspólnie przyszłość miasta

Opublikowano: 12 Lut 2020

Rozpoczynają się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie przyszłych kierunków rozwoju Bielska-Białej.

W Bielsku-Białej przystąpiono do prac nad „Zintegrowaną diagnozą dla Miasta Bielska-Białej”. Dokument ten będzie obejmował analizę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy też przestrzenno-technicznej. Opracowany materiał stanowić będzie podstawę do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów strategicznych.

Konieczność przeprowadzenia zintegrowanej diagnozy wynika przede wszystkim z potrzeby dobrego przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz w wymiarze formalnym z faktu kończących się w bieżącym roku okresów obowiązywania istotnych dokumentów strategicznych miasta, m.in. Strategii Rozwoju Bielska-Białej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zintegrowana diagnoza pozwoli zdefiniować obecne problemy, ale również tkwiące w mieście potencjały, wskaże potencjalne kierunki działań niezbędnych do podjęcia w kontekście najbliższej dekady.

Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych powstanie ilościowy obraz sytuacji w mieście. Celem pogłębienia obrazu diagnozy zdecydowano, by ten proces został przeprowadzony w sposób uspołeczniony tzn. przy udziale mieszkańców miasta.

Przyszłość Bielska-Białej to przyszłość jego mieszkańców.

W celu zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o przyszłości Bielska-Białej zaplanowano organizację otwartych spotkań w różnych terminach i częściach miasta. W efekcie będą one stanowiły krok w kierunku stworzenia mechanizmów umożliwiających współdecydowanie przez mieszkańców o przyszłości ich miasta. Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie platformy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych i zebranymi danymi.

Zintegrowana diagnoza miasta oraz przyszła strategia rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku powinna stać się efektem wspólnych działań wszystkich stron zaangażowanych w proces ich tworzenia tj. mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w taki sposób, by zaplanować optymalne działania niezbędne dla rozwoju miasta.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami.

Chcąc poznać jak najszersze spektrum opinii o Bielsku-Białej, Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania nt. szans, wyzwań i problemów przed którymi stoi miasto. W lutym br. odbędzie się dziewięć otwartych spotkań w następujących terminach i lokalizacjach:

13 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1

– Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29

– Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7

20 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16

– Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A

– Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398

27 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

– Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (brama 1 lub 3, wejście VIP, sala konferencyjna)

– Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

Wszystkie spotkania będą zaczynały się o godzinie 1800.

Miejsca spotkań zostały zaplanowane w taki sposób, by każdy mieszkaniec Bielska-Białej mógł wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie uczestników.