Przerwa wakacyjna

Opublikowano: 29 Cze 2020

Informujemy, że w dniach 1 lipca – 18 sierpnia w Radzie Osiedla będzie przerwa wakacyjna.  W związku z powyższym w tym okresie nie będą pełnione dyżury radnych. W przypadkach niecierpiących zwłoki spraw prosimy o kontakt z Zarządem Osiedla drogą elektroniczną  – romieszka@um.bielsko.pl

Życzenia udanych wakacji!

Opublikowano: 29 Cze 2020
WAKACJE 2020

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach. Niech rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań. Życzymy wszystkim , by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Opublikowano: 29 Cze 2020

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1146.2020.GO z dnia 18 czerwca 2020 r. postanawia przeprowadzićkonsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie:
– regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
– postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
– określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,
– wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww.  zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

     PREZYDENT MIASTA

  Bielska-Białej

  [-] Jarosław Klimaszewski

KOMUNIKAT

Opublikowano: 15 Cze 2020

KOMUNIKAT !!!

ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
MOŻNA ZGŁOSIĆ:


•    OSOBIŚCIE: URZĄD MIEJSKI PLAC RATUSZOWY 6, SALA 111
•    W FORMIE  ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI UDOSTĘPIONEJ NA PLATFORMIE e-PUAP
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce
•    DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ, PLAC RATUSZOWY 1

INFORMACJĘ W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC POD NR TELEFONU: 33 4971 763,  33 4971 764

Wyjasnienia PKW ws. głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszenia kandydatów do OKW

INFORMACJA RADY OSIEDLA MIESZKA I

Opublikowano: 2 Cze 2020

INFORMACJA

Informuję, że od dnia 9 czerwca 2020 roku przywraca się dyżury Rady Osiedla Mieszka I z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Przypominam, że Dyżury Rady Osiedla Mieszka I odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17.30 do 18.30