Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Opublikowano: 18 Lut 2020

W związku z kontynuacją w roku 2020 procedury wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w przypadku doręczenia zaświadczenia po 30 listopada 2019 r. właściciele przekształconych nieruchomości mają możliwość skorzystania z najwyższej bonifikaty od opłaty jednorazowej, jeżeli w terminie 2 miesięcy od doręczenia zaświadczenia zgłoszą pisemnie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (druk do pobrania w Urzędzie lub ze strony internetowej http://um.bielsko.pl) oraz uiszczą tą opłatę z przyznaną bonifikatą w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji.

Należy również pamiętać o terminach wnoszenia rocznych opłat za przekształcenie. Opłatę za 2019 rok należy zapłacić do 29 lutego 2020 r., opłatę za 2020 rok – do 31 marca 2020 r., a za 2021 rok i kolejne lata – do 31 marca danego roku kalendarzowego.

wpis- Jakub Urbaniec

Zaplanujmy wspólnie przyszłość miasta

Opublikowano: 12 Lut 2020

Rozpoczynają się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie przyszłych kierunków rozwoju Bielska-Białej.

W Bielsku-Białej przystąpiono do prac nad „Zintegrowaną diagnozą dla Miasta Bielska-Białej”. Dokument ten będzie obejmował analizę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy też przestrzenno-technicznej. Opracowany materiał stanowić będzie podstawę do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych dokumentów strategicznych.

Konieczność przeprowadzenia zintegrowanej diagnozy wynika przede wszystkim z potrzeby dobrego przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz w wymiarze formalnym z faktu kończących się w bieżącym roku okresów obowiązywania istotnych dokumentów strategicznych miasta, m.in. Strategii Rozwoju Bielska-Białej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zintegrowana diagnoza pozwoli zdefiniować obecne problemy, ale również tkwiące w mieście potencjały, wskaże potencjalne kierunki działań niezbędnych do podjęcia w kontekście najbliższej dekady.

Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych powstanie ilościowy obraz sytuacji w mieście. Celem pogłębienia obrazu diagnozy zdecydowano, by ten proces został przeprowadzony w sposób uspołeczniony tzn. przy udziale mieszkańców miasta.

Przyszłość Bielska-Białej to przyszłość jego mieszkańców.

W celu zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o przyszłości Bielska-Białej zaplanowano organizację otwartych spotkań w różnych terminach i częściach miasta. W efekcie będą one stanowiły krok w kierunku stworzenia mechanizmów umożliwiających współdecydowanie przez mieszkańców o przyszłości ich miasta. Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie platformy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych i zebranymi danymi.

Zintegrowana diagnoza miasta oraz przyszła strategia rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku powinna stać się efektem wspólnych działań wszystkich stron zaangażowanych w proces ich tworzenia tj. mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w taki sposób, by zaplanować optymalne działania niezbędne dla rozwoju miasta.

Terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami.

Chcąc poznać jak najszersze spektrum opinii o Bielsku-Białej, Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania nt. szans, wyzwań i problemów przed którymi stoi miasto. W lutym br. odbędzie się dziewięć otwartych spotkań w następujących terminach i lokalizacjach:

13 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1

– Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29

– Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7

20 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16

– Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A

– Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398

27 lutego 2020 r.:

– Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

– Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (brama 1 lub 3, wejście VIP, sala konferencyjna)

– Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

Wszystkie spotkania będą zaczynały się o godzinie 1800.

Miejsca spotkań zostały zaplanowane w taki sposób, by każdy mieszkaniec Bielska-Białej mógł wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie uczestników.

Konsultacje społeczne projektu uchwały RM w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych… (15.02-05.03.2020 r.). OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Opublikowano: 4 Lut 2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.898.2020.GO z dnia 31 stycznia 2020 r. postanawia przeprowadzićkonsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 7 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 15 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta, właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) położonych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne oraz www.czystemiasto.bielsko-biala.pl w aktualnościach.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania