Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2022 rok

Opublikowano: 16 mar 2021

Podstawa prawna

Uchwała podjęta przez Radę Miejską w dniu 10 czerwca 2019 roku jest podstawowym dokumentem określającym zasady Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Budżet partycypacyjny powstał z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał również Zarządzenie z dnia 5 marca 2021 r. (treść do pobrania poniżej), które określa harmonogram działań dla BOBB 2022, zawiera formularz zgłoszenia projektu oraz wskazuje pulę środków przewidzianych w 9. edycji.

Najważniejsze założenia Budżetu Obywatelskiego 9. edycji (2022)

 • Pula środków przewidzianych łącznie na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2022 wynosi 7,4 mln złotych, z czego 6 mln złotych przewidziano na projekty osiedlowe i 1,4 mln zł na projekty ogólnomiejskie. W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 200 tys. zł brutto. Natomiast pojedyncze zadanie ogólnomiejskie nie może przekroczyć 700 tys. zł brutto
 • Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej bez względu na wiek. Składanie projektów przez osoby poniżej 16 roku życia odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego
 • Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista z podpisami mieszkańców popierających projekt.
 • Zgłoszone w procedurze BOBB 2022 projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady osiedla, która ma 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się  elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem „Punktach głosowania”. Prezydent Miasta wskaże „Punkty głosowania” dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa 14 dni.
 • Uprawniony do głosowania mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy.
 • Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego.
 • W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego zadania.
 • Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Uchwała określa wymagane, 2% poparcie mieszkańców dla projektów osiedlowych zanim zostaną przewidziane do realizacji.
 • Jak zawsze, realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym tzn. po wpisaniu zwycięskich zadań do budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2022 (stąd nazwa BOBB 2022).

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 9. edycji (najważniejsze informacje):

Etap I: Akcja edukacyjno-informacyjna

 • Akcja edukacyjno-informacyjna – od marca 2021 roku

Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Etap III: Ocena i opiniowanie projektów

 • Ocena formalna projektów złożonych do BOBB na 2021 rok – do 10 maja 2021 roku
 • Opiniowanie projektów obywatelskich ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli –  do 11 czerwca 2021 roku 
 • Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej, przekazanie do RM wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk – do 21 czerwca 2021 roku
 • Ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2022 rok. Opublikowanie Informacji z wynikami opiniowania – do 20 sierpnia 2021 roku
 • Opublikowanie Wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej – do 15 września 2021 roku

Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty

 • Głosowanie mieszkańców – od 24 września 2021 roku do 6 października 2021 roku
 • Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości – do 12 października 2021 roku

Etap V: Ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie

 • Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy wybranych projektów do realizacji w 2022 roku – do 22 października 2021 roku
 • Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Miasta na 2022 rok z podaniem Wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji projektów wybranych w głosowaniu – do 26 października 2021 roku .

Informacja – rozpoczęły się konsultacje projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami w sprawie:

Opublikowano: 9 lut 2021

        zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej;

·         zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

·         zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

·         zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje trwają do 24 lutego 2021 r.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA ŚLĄSKIEGO!!!

Opublikowano: 28 sty 2021

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzoną akcją informacyjną mającą na celu poprawę jakości powietrza,
w załączeniu przesyłamy plakaty informujące w sposób przejrzysty i czytelny o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej – do wykorzystania.

Przy okazji warto przypomnieć, że uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego zakazuje stosowania niektórych paliw, takich jak: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz niesezonowanego drewna
o wilgotności powyżej 20%.

Na jej mocy wprowadzono również wymagania emisyjne wobec nowoinstalowanych urządzeń grzewczych na paliwa stałe:

–       kotły centralnego ogrzewania – muszą spełniać min. standard emisyjny 5 klas,

–       kominki, piece i ogrzewacze na paliwo stałe – muszą spełniać min. standard emisyjny wg ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Natomiast wymóg emisyjności dla funkcjonujących kotłów węglowych został odroczony w czasie, ale trzeba będzie je stopniowo likwidować wg następującego harmonogramu:

Ø  kotły pozaklasowe eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub bez tabliczki znamionowej – do końca 2021 roku

Ø  kotły pozaklasowe eksploatowane 5-10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023

Ø  kotły pozaklasowe eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025

Ø  kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027.

Warto również przypomnieć o trwającym od 2007 roku miejskim programie dotacji do wymiany starych kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła
w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, oraz o uruchomionym we wrześniu ubiegłego roku programie osłonowym dla tych, którzy przeszli z ogrzewania węglowego
na ekologiczne. Możliwe jest 2 – letnie wsparcie przy opłacaniu rachunków za ogrzewanie.
W kwestii zapisu do programu dotacji na likwidację kotła węglowego należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii UM, a w przypadku programu osłonowego
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.z poważaniem
Artur Dunat
Wydział Ochrony Środowiska i Energii
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
tel. 33/4971512

Nowe terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus)

Opublikowano: 28 sty 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje o zmianie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Chcąc zachować ciągłość prawa do ww. świadczenia od dnia 01.06.2021 r. należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną tj. za pomocą:

 1. bankowości elektronicznej,
 2. strony internetowej: empatia.mpips.gov.pl,
 3. portalu PUE ZUS.

Natomiast drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021 r.

 1. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Filarowej 50,
 2. na dzienniku podawczym MOPS, ul. Karola Miarki 11,
 3. za pośrednictwem poczty.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia będzie odbywać się według następującego harmonogramu:

Terminy złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z wymaganą dokumentacją Terminy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata
od 1 do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków złożonych po 30 czerwca 2021 r. będzie następowało od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji w sprawie świadczenia wychowawczego (500 plus) można uzyskać pod nr telefonu 33 50 66 803 oraz na stronie internetowej MOPS: https://www.mops.bielsko.pl/strona/swiadczenie-wychowawcze-program-rodzina-500

NOWE ATRAKCJE ,NOWE INWESTYCJE NA OSIEDLU

Opublikowano: 21 gru 2020

Koniec roku, a my nie zwalniamy tempa❗Możemy ogłosić że rok 2020 pomimo trudności ,możemy uznać za udany

-nowa tablica informacyjna znajduje się  na placu zabaw

-strefa dla młodzieży-zestaw do ćwiczeń kalistenicznych(z użyciem własnego ciężaru) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,czyli ławkami dla młodzieży,wieszakiem na ubrania,koszem na śmieci i nawierzchnią bezpieczną

-wymiana ogrodzenia od strony przedszkola

-huśtawka dla najmłodszych „twoja-moja”

finansowanie inwestycji na placu zabaw-Wydział Gospodarki Miejskiej,szczególne podziękowania dla Pani Anny Waniołka za wielki wkład i pomoc w realizacji i finansowaniu(kwota około 35 tyś zł)

-wyremontowany chodnik na ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z kilkoma miejscami parkingowymi-finansowanie 100,000zł od prezydenta miasta P.Jarosława .Klimaszewskiego

Nowy parking przy bloku Piastowska 46 -realiazcja B.O. Autor J.Darasz koszt 150 tyś